Stadgar

Stadgar2018-12-02T11:30:51+00:00

Hälsinglands Båtförbunds stadgar

Hälsinglands Båtförbunds stadgar antagna vid årsmöte 1998-03-21, samt vid årsmöte 1999-03-20. Reviderat vid årsmöte 2012-03-19.

§ 1. Namn

Hälsinglands Båtförbund stiftat 1956, är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen.

Förbundet består av anslutna båtklubbar i Hälsingland.

Båtklubbarna är med hela sitt medlemsantal anslutna till förbundet.

§ 2. Ändamål och syfte

Förbundets ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom:

Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.

Att främja en sund utveckling av båtsporten.

Att främja anordnande och bevarande av småbåtsfarleder, lämpliga småbåtshamnar och uppläggningsplatser.

Att stödja båtklubbarnas strävanden att utforma en god båtkultur, vari inräknas hänsyns-fullhet mot naturen, respekterande av mark- jakt- och fiskerättsinnehav samt ett gott uppträdande i övrigt.

Att stödja båtsporten som idrottsutövning.

Att vara ett samarbetsorgan för Hälsinglands båtklubbar i för dem gemensamma frågor av principiellt intresse.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap kan efter skriftlig framställning härom beviljas båtklubb eller annan organisation, om dess verksamhet är förenlig med förbundets stadgar.

Ansökan om medlemskap skall åtföljas av stadgar eller annan handling, som styrker

organisationens verksamhet och uppgifter samt uppgift om styrelsens sammansättning, antal medlemmar och i förekommande fall antalet båtar.

Beviljande av medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen.

Om båtklubb inte rättar sig efter förbundets stadgar och stadgeenligt fattade beslut, kan förbundets årsmöte upphäva medlemskapet efter proposition från förbundsstyrelsen. Klubb som önskar utträde ur förbundet, skall göra skriftlig anmälan med motivering till förbundsstyrelsen.

§ 4. Beslutande organ

Hälsinglands Båtförbunds beslutande organ är:

Årsmöte.

Extra förbundsmöte.

Förbundsstyrelse.

§ 5. Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6. Uppgifter från klubbarna

Klubb är skyldig att på angiven tid insända de rapporter och uppgifter som förbundet kräver.

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse insändes till förbundets sekreterare senast en månad efter klubbens årsmöte.

§ 7. Avgifter

Klubb skall årligen erläggar av årsmötet beslutade avgifter.

Betalning skall ske senast den 1 maj. Avgiften baseras på medlemsantalet den 31 december föregående år.

Vid anslutning av ny klubb erlägges den gällande årsavgiften.

Avgiften reduceras med 1/12 för varje påbörjad månad som gått på året.

§ 8. Hälsinglands Båtförbunds årsmöte

Årsmötet avhåll årligen senast under mars månad.

Motioner från klubbar eller enskilda medlemmar skall vara förbundets sekreterare tillhanda senast 31 januari.

Kallelse samt motioner och propositioner utsändes till klubbarna senast 3 veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall endast behandlas följande ärenden i nedan nämnd ordning:

Mötets öppnande.

Upprop och fastställande av röstlängd.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.

Fråga om dagordning är stadgeenlig.

Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att vara rösträknare.

Behandling av förbundsstyrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.

Behandling av revisorernas berättelse.

Beslut angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Motioner och propositioner.

Förbundsstyrelsens förslag till budget.

Beslut angående årsavgiftens storlek.

Val av förbundsstyrelse enligt § 11 punkt 2.

Val av revisorer enligt § 12 punkt 1.

Val av valberedning enligt § 13 punkt 1.

Övriga val:

Beslut om representation vid riksorganisationens årsmötesförhandling.

Beslut om årets förbundstävling.

Rapporter.

Mötets avslutande.

§ 9. Extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte hålls när förbundsstyrelsen finner så påkallat eller om klubbar representerande 1/3 av förbundets klubbmedlemmar gör framställning härom.

Kallelse till extra förbundsmöte utsänds senast två veckor före dess avhållande.

Kallelse skall innehålla motivering för extra förbundsmötets utlysande, föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som önskas behandlade.

§ 10. Rösträtt och val

Det antal röster varje klubb får ha vid årsmöte eller extra förbundsmöte, beräknas efter det medlemsantal som redovisats vid senaste föregående årsskifte.

Klubb med mindre än 26 medlemmar äger1 röst

Klubb med 26-75medlemmar äger 2 röster

Klubb med 76-150 medlemmar äger 3 röster

Klubb med 151-250 medlemmar äger 4 röster

Klubb med mer än 250 medlemmar äger 5 röster

Varje vid röstningen närvarande klubbrepresentant har endast en röst.

För att kunna utöva full rösträtt krävs det lika många representanter som antalet klubben tillkommande röster.

Vid årsmöte och extra förbundsmöte har förbundsstyrelsens ledamöter yttrande och förslagsrätt men får inte vara klubbrepresentanter.

Årsmötet är öppet för medlemmar i klubbar anslutna till förbundet.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där inte kvalificerad majoritet är i dessa stadgar särskilt föreskriven.

Avgörandet sker genom öppen omröstning utom i de fallen att vid val någon fordrar sådan.

Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då skall lottning ske.

§ 11. Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar:

Att representera förbundet

Att vara förbundets verkställande organ

Att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet

Att då så befinns nödvändigt begära yttranden från medlemsklubbarna

Att förbereda tid och plats för årsmötet

Att upprätta berättelse om förbundets verksamhet samt att föreslå förvaltningsstat

Att förvalta förbundets medel och bära ansvar för förbundets ekonomi

Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter

Förbundsstyrelsen skall bestå av följande ledamöter:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Kassör

Två ledamöter

Två suppleanter

De ordinarie väljs för en tid av 2 år på så sätt att ordförande, kassör och vice sekreterare jämte en ledamot väljs vid årsmöte med jämnt årtal och övriga väljs vid udda årtal.

Suppleanter väljs för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, som består av ordförande jämte två ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande, samt att ordförandens röst är avgörande vid lika antal röster för som emot. Suppleant kallas till sammanträdena och har dessa yttrande- och förslagsrätt samt vid ordinarie ledamots frånvaro även rösträtt.

Valbar till förbundsstyrelsen är medlem i klubb ansluten till förbundet.

Förbundsstyrelseledamot bör tillhöra sin klubbs styrelse. Klubb får inte samtidigt ha mer än två ledamöter i förbundsstyrelsen.

§ 12. Revision

Förbundets verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna före den 1 februari.

Revisionsberättelse skall överlämnas till förbundsstyrelsen senast den 20 februari

§ 13. Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter, valda av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.

En av ledamöterna utses av årsmötet att vara valberedningens ordförande.

Ledamot av förbundsstyrelse eller revisor kan inte väljas till ledamot i valberedningen.

Valberedningen skall överlämna sitt förslag till förbundsstyrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 14. Kommittéer och arbetsgrupper

Förslag till inrättande av nya kommittéer skall ske via motion eller proposition till årsmötet eller extra förbundsmöte, ordf. tillsätts av mötet på ett år.

Övriga ledamöter i sådan kommitté utses av årsmöte, extra förbundsmöte eller förbundsstyrelse. Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av förbundsstyrelsen.

§ 15. Firmateckning

Förbundet som firma tecknas av ordförande, kassör och sekreterare var för sig.

Förvaltningen av förbundets ekonomiska medel svarar kassören ensam för.

§ 16. Förtjänstteckennämnd

Förtjänstteckennämnd beslutar om förbundets utmärkelser enligt särskilt utfärdade bestämmelser. Förtjänstteckennämnden består av tre ledamöter som väljs på årsmötet för ett år, bland dessa utses en ordförande.

§ 17. Stadgeändring

För ändring av förbundets stadgar fordras beslut vid två på varandra följande förbundsmöten varav ett årsmöte. Beslutet är giltigt om minst 2/3 av de närvarande röstberättigade är för ändringen.

§ 18. Förbundets upplösning

Uppkommen fråga om förbundets upplösning skall hänskjutas till Svenska Båtunionens ordinarie båtdag.

Förbundets beslut om att hänskjuta fråga om förbundets upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾ majoritet av på förbundets årsmöte närvarande röstberättigade deltagare.

Om SBU beslutar om förbundets upplösning skall förbundsstyrelsen kalla till extra förbundsmöte inom sex månader. Extra förbundsmöte beslutar efter förslag från förbunds-styrelsen hur det skall förfaras med förbundets medel och tillhörigheter.